spacer.png, 0 kB
Įmonės įstatai

Uždarosios akcinės bendrovės

"Telšių šilumos tinklai"

Į S T A T A I


I. Bendroji dalis

1. 1. Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių šilumos tinklai" (toliau vadinama "Bendrove") yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, kitais teisės normų aktais, bendrovė įsteigta neribotam laikui.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovė gali turėti ir įgyti bet kokias civilines teises ir pareigas, išskyrus tas, kurioms atsirasti reikalingos tokios fizinio asmens savybės kaip lytis, amžius bei giminystė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi LR Civiliniu kodeksu, LR Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais.

1.3. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

1.4. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.5. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali steigti savo filialus ir atstovybes. Bendrovė atsako pagal savo filialo prievoles ir filialas atsako pagal Bendrovės prievoles.

1.6. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

II. Veiklos tikslai ir ūkinės veiklos pobūdis

2.1. Bendrovė, siekdama gauti pelną, vykdo šią komercinę - ūkinę veiklą :

353020 – karšto vandens tiekimas;

243300 – šaltasis formavimas ar lankstymas;

251100 – metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba;

256100 – metalų apdorojimas ir dengimas;

256200 – mechaninis apdirbimas;

257300 – kitų įrankių gamyba;

259300 – vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba;

279000 – kitos elektros įrangos gamyba;

281100 – variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba;

281200 – hidraulinės energijos įrangos gamyba;

281300 – kitų siurblių ir kompresorių gamyba;

281400 – kitų čiaupų ir sklendžių gamyba;

282000 – kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba;

282100 – orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba;

282400 – variklinių rankinių įrankių gamyba;

282500 – nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba;

284100 – metalo formavimo įrangos gamyba;

284900 – kitų staklių gamyba;

331100 – metalo gaminių remontas;

331200 – mašinų remontas;

332000 – pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas;

352200 – dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais;

352300 – dujų pardavimas dujotiekiais;

353000 – garo tiekimas ir oro kondicionavimas;

360000 – vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;

360020 – vandens tiekimas pramonės įmonėms;

370000 – nuotekų valymas;

380000 – atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas;

381100 – nepavojingų atliekų surinkimas;

382000 – atliekų tvarkymas ir šalinimas;

382100 – nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

411000 – statybų plėtra;

412000 – gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;

412010 – naujų pastatų statyba;

412020 – pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas;

420000 – inžinerinių statinių statyba;

421110 – kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas;

422100 - komunalinių nuotekų statinių statyba;

429000 – kitų inžinerinių statinių statyba;

429900 – kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba;

431000 – statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas;

431100 – statinių nugriovimas;

431200 – statybvietės paruošimas;

432100 – elektros sistemų įrengimas;

432200 – vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas;

432900 – kitos įrangos įrengimas;

433200 – staliaus dirbinių įrengimas;

433400 – dažymas ir stiklinimas;

439900 – kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla;

495000 – transportavimas vamzdynais;

681000 – nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas;

682000 – nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

771100 – automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma.

2.2. Bendrovė gali vykdyti ir kitą, įstatymų nedraudžiamą bei šiems įstatams neprieštaraujančią, komercinę ūkinę veiklą. Licencijuojamą veiklą gali vykdyti tik gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka reikalingus leidimus ir licencijas.

III. Įstatinis kapitalas, akcijų rūšys, jų skaičius ir nominali vertė

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas 2 151 562,20 Eur (du milijonai vienas šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt du eurai ir 20 euro centų). Jis padalytas į 741 918 (septynis šimtus keturiasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė lygi 2,90 Eur (du eurai ir 90 euro centų).

3.2. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Jos pažymimos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šios sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominaliai verčių sumai.

3.4. Akcininkai turi šias turtines teises :

1) gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;

3) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytas išimtis ir 471 nustatytu atveju;

4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

6) kitas šių įstatų, LR Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

3.5. Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) pateikti pasiūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės vadovus, audito įmonę. Šias teises turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų;

2) Bendrovės buveinėje susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu akcininkas raštu pageidauja, Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus akcininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku;

3) raštu pareikalauti Bendrovės vadovo parengti ir ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiųsti bendruosius balsavimo biuletenius to pareikalavusiems akcininkams registruotu laišku ar įteikti juos asmeniškai pasirašytinai;

4) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir juose balsuoti pagal akcijų suteikiamas teises. Kiekviena 2,90 Eur nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia savininkui vieną balsą. Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą;

5) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime ir atlikti kitus teisinius veiksmus, sudaryti balsavimo sutartį su kitais akcininkais dėl bendro balsavimo akcininkų susirinkime, taip pat balsavimo teisės perleidimo sutartį;

6) visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 (tris) dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;

7) gauti LR Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatytą informaciją apie Bendrovę, t.y. Bendrovės buveinėje susipažinti ir (ar) gauti kopijas šių dokumentų : Bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Bendrovės veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, akcininkų sąrašų, kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus;

8) susipažinti su visais Bendrovės dokumentais turi teisę akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ½ akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties;

9) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, uždrausti Bendrovės vadovui ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Bendrovės veiklos tikslams ar peržengiančius Bendrovės vadovo kompetenciją, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

10) pareikšti ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo. Toks ieškinys gali būti pareiškiamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo dienos, kurią akcininkas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

3.6. Akcininkai neturi kitų turtinių įsipareigojimų Bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcija emisijos kaina. Tačiau tuo atveju, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą padengti Bendrovės nuostolius papildomais akcininkų įnašais, tai akcininkai, balsavę „už“, privalo juos mokėti. Akcininkai, kurie nedalyvavo visuotiniame akcininkų susirinkime arba balsavo prieš tokį sprendimą, turi teisę papildomų įnašų nemokėti.

3.7. Bendrovės akcininkai privalo :

1) grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant LR Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovės įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti;

2) informuoti Bendrovę apie jo duomenų (fizinio asmens vardo, pavardės, asmens kodo ir nuolatinės gyvenamosios vietos; juridinio asmens pavadinimo, teisinės formos, kodo, buveinės ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį) pasikeitimą;

3) Bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, arba asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įsigytų ar perleistų akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įsigijusį asmenį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir nuolatinė gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį).

IV. Bendrovės organai

4.1. Bendrovės organai yra : visuotinis akcininkų susirinkimas, bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas (direktorius). Bendrovės kolegialus priežiūros organas - stebėtojų taryba nesudaromos.

4.2. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.

Visuotinis akcininkų susirinkimas

4.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir jo šaukimo tvarka nesiskiria nuo LR Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos kompetencijos ir susirinkimo šaukimo tvarkos.

Bendrovės vadovas

4.4. Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

4.5. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios LR Akcinių bendrovių įstatyme.

4.6. Bendrovės vadovą konkurso būdu renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sąlygas, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba. Bendrovės vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip, dienos. Sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas valdybos įgaliotas asmuo. Sutartį su Bendrovės vadovu, kuris yra valdybos pirmininkas, pasirašo valdybos įgaliotas valdybos narys. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Bendrovės vadovas valdybos sprendimu gali būti skiriamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos. Valdyba, priėmusi sprendimą neskirti Bendrovės vadovo antrajai kadencijai, likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo pirmosios kadencijos pabaigos, taip pat likus 3 mėnesiams iki Bendrovės vadovo antrosios kadencijos pabaigos, organizuoja viešą konkursą Bendrovės vadovo pareigoms eiti. Konkurso sąlygas tvirtina, konkursą organizuoja ir vykdo valdyba. Informacija apie viešą konkursą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje, Telšių savivaldybės interneto svetainėje www.telsiai.lt ir vietinėje spaudoje. Pasibaigus antrajai kadencijai Bendrovės vadovas yra atšaukiamas iš pareigų.

Valdyba

4.7. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas. Ji sudaroma iš 5 (penkių) narių.

4.8. Valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metų laikotarpiui. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali valdybos narį atšaukti, nepasibaigus kadencijos laikui. Bendrovės valdybos kompetencija, rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios LR Akcinių bendrovių įstatyme.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka

5.1. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami LR Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Visi vieši pranešimai skelbiami šių įstatų bei LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

5.2. Už LR Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą šių įstatų 5.1 punkte nurodytame dienraštyje yra atsakingas Bendrovės vadovas.

5.3. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų, nurodytų LR Akcinių bendrovių įstatymo 18 str. Akcininkas ar akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ½ akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas. Bendrovės dokumentai akcininkui pateikiami neatlygintinai.

VI. Sprendimų dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo tvarka

6.1. Sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tai pat bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo priima bendrovės valdyba.

6.2. Priimdama sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, bendrovės valdyba turi vadovautis LR Civiliniu kodeksu, LR įstatymais bei LR Vyriausybės nutarimais.

7 skirsnis. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

7.1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios LR Akcinių bendrovių įstatyme.

Įstatai pasirašyti 2018-10-29 (Du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio mėnesio dvidešimt devintą dieną. )

Visuotinio akcininkų susirinkimo

įgaliotas asmuo                                                                                                             Jurgis Staševičius

 
spacer.png, 0 kB